۳۱ خرداد ۱۴۰۰

ساعت و تاريخ

موسسه حقوقی

سروش عدالت دادگران جاوید

اظهارنامه

اظهارنامه

اظهارنامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین (دانلود)


اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش (دانلود)


اظهارنامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن (دانلود)


اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه (دانلود)


اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن (دانلود)


اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن (دانلود)


اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملك (دانلود)


اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال (دانلود)


اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره (دانلود)


اظهار نامه خريدار ملك به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقال (دانلود)


اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام (دانلود)


اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني (دانلود)


اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي    بخش   شهرستان (دانلود)


اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان (دانلود)


اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه (دانلود)


اظهار نامه مطالبه وجه چک حقوقي متعلق به شرکت (دانلود)


اظهار نامه انحلال شركت (دانلود)


اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده (دانلود)


اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب (دانلود)


اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه (دانلود)


اظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف (دانلود)


اظهارنامه قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف یك باب خانه به پلاك ثبتي (دانلود)


اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم (دانلود)


اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ (دانلود)


اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن (دانلود)


اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي (دانلود)


اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل (دانلود)


اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير (دانلود)


 

پی دی اف

 1. اظهارنامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین
 2. اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش
 3. اظهارنامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن
 4. اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه
 5. اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن
 6. اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن
 7. اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملك
 8. اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال
 9. اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره
 10. اظهار نامه خريدار ملك به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقال
 11. اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام
 12. اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني
 13. اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي بخش شهرستان
 14. اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان
 15. اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه
 16. اظهار نامه مطالبه وجه چک حقوقي متعلق به شرکت
 17. اظهار نامه انحلال شركت
 18. اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده
 19. اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب
 20. اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه
 21. اظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف
 22. اظهارنامه قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف یك باب خانه به پلاك ثبتي
 23. اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم
 24. اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ
 25. اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن
 26. اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي
 27. اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل
 28. اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير

 

منبع : md8.ir