۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ساعت و تاريخ

موسسه حقوقی

سروش عدالت دادگران جاوید

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۶۱
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۱۰
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
۲۲/۱۰/۱۳۹۴
شماره ۲۸۹۴/۹۴/۷
برای دانلود متن کامل نظریه مشورتی اینجا کلیک کنید.
منبع : md8.ir