۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ساعت و تاريخ

موسسه حقوقی

سروش عدالت دادگران جاوید

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۵۹
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۰۲
۲۲/۱۰/۱۳۹۴
شماره ۲۸۹۴/۹۴/۷
برای دانلود متن نظریه مشورتی اینجا را کلیک کنید